Završna pres konferencija PROJEКTA ,,JAČANJE TURISTIČКOG PREDUZETNIŠTVA I PROMOCIJA USLUGA-STEPS” 03.06.2021. Hotel ,,Analuks“ Pirot

NČ „Bratstvo 1869”, iz Ćustendila, Bugarska u partnerstvu sa Opštinom Vidin i Udruženjem građana ,,Ponišavlje“ Pirot, realizuje projekat „Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga – STEPS“.

U periodu od 15 meseci realizovane su aktivnosti, usmerene ka povećanju kvaliteta turističkih proizvoda i usluga u prekograničnom regionu i razrada novih putem povećanja kvalifikacija i stimulisanja preduzetništva kod mladih ljudi.

Cilj projekta: Povećanje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga u Prekograničnom regionu i razrada novih putem povećanja kvalifikacija i stimulisanje preduzetništva kod mladih ljudi.

Realizovane aktivnosti projekta:

Aktivnost 1 – Studija „Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u prekograničnom regionu“

Aktivnost 2 – Akcioni plan za jačanje preduzetništva u turizmu

Aktivnost 3 – Specijalizovana obuka za mlade preduzetnike u turizmu

Aktivnost 4 – Onlajn platforma za biznis konsultacije u turizmu

Aktivnost 5 – Onlajn konsultacije za start-ap preduzeća u oblasti turizma

Aktivnost 6 – Događaj za kreiranje mreže mladih preduzetnika u turizmu

Кomunikacione i reklamne aktivnosti, upravljanje projektima i izveštavanje

Osnovne ciljne grupe, beneficijenti projekta:

– Učenici i nezaposlena lica u Prekograničnom regionu;

– Zainteresovane strane – biznis, institucije, vlasti, NVO;

– Stanovništvo Prekoraničnog regiona;

– Turisti / posetioci Prekoraničnog regiona.

Postignuti rezultati u okviru projekta:

– Sprovedena studija za analizu i identifikaciju ponuđenih turističkih usluga i proizvoda i potrebe za poboljšanjima u oblastima – ljudski resursi, marketing i reklama i preduzetničke inicijative u celom prekograničnom području;

– Sprovedena specijalizovana obuka za 135 mladih preduzetnika u turizmu;

– Osmišljena onlajn platforma za onlajn konsultacije i obuke u oblasti  turizma i aplikacija za mobilne telefone;

– Izgrađena mreža preduzetnika u oblasti turizma.

Svi ovi rezultati će doneti dodatne koristi za Prekogranični region:

– pružanje ključnih poslovnih veština i stvaranje mogućnosti za samozapošljavanje mladih;

– bolje korišćenje lokalnog potencijala, usporavanje procesa migracije i postizanje održivog ekonomskog razvoja sa obe strane granice;

– povećanje mogućnosti za pametni ekonomski rast na lokalnom i prekograničnom nivou.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007.

Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“-Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat se sufinansira od strane Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020.

04. JUN 2021. Pirot Plus Online

Similar Posts

Leave a Reply